SFO - Skolernes Fritids Ordning

KONTAKT
SFO-kontor: 87 94 18 70
Trip: 87 94 18 67
Trap: 87 94 18 68
Træsko: 87 94 18 69
Mobil/Janne Lenz: 23 28 91 89
Mobil/Sumpen: 24 44 99 39
Mobil/tur: 61 13 34 93
E-mail: sfo@skanderborg-real.dk

 

ÅBNINGSTIDER
Morgenpasning i Træsko 07.00 - 08.00
Skoledage 12.00 - 15.00/16.30/17.00
Ferier/skolefridage 07.00 - 15.00/16.30/17.00
Fredage lukkes kl. 16.15

I ferier og på skolefridage: efter behov mellem kl. 7.00 og 17.00. Vi vil hver gang bede om, at børnene bliver tilmeldt for at kunne planlægge personaleressourcer bedst muligt.

 

FORMÅL
SFOs formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt samarbejde med både forældre og lærere til gavn for børnene.

 

VÆRDIER I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE
I SFO arbejdes der ud fra en ressourceorienteret pædagogik, hvor nøgleordene er værdsættelse, anerkendelse og dialog. Denne pædagogik medfører, at vi tager barnet alvorligt og prioriterer den gode tone, de gode relationer, samt et godt samvær, hvor vi tager hensyn til det enkelte barn og gruppen. Vores mål er, blandt flere, at barnet i mødet med andre, tilegner sig livslæring, så det kan begå sig og mestre livet.

For yderligere informationer om værdier i det pædagogiske arbejde:
Tryk her

 

FYSISKE RAMMER
SFO har til huse i Trappehuset - en treetagers bygning - hvor børnene er alders-opdelte. Ud over dette benyttes skolens faciliteter, såsom hal og fodboldbane. SFO benytter sig af skolegården, legepladsen samt "Sumpen". Sumpen ligger på tre tidligere kolonihavegrunde lige ned til Skanderborg bæk. På Sumpen har vi bl.a. en stor dejlig bålhytte, balancebane, fiskekutter og hytter.

 

FREMMØDE
Der føres kontrol med børnenes fremmøde til og med 2. klassetrin !

Hvis der er beskeder til SFO ang. jeres barn (sygdom, fridag, bustid og lign.), bedes I meddele dette til barnets pædagoger via Tabulex – et online registreringsprogram som anvendes i SFO. Beskederne skal være SFO i hænde inden barnet får fri fra skole.

 

FERIER
Tilmelding til SFO i ferier og på skolefridage foretages via Tabulex. Vær opmærksom på at sidste tilmeldingsfrist, da systemet lukker ned efter sidst tilmeldingsdag. I alle ferier holder SFO til i Træsko. Der serveres morgenmad frem til kl. 8.00. Afbud kan ske via Tabulex inden kl. 10.00.

I ferier foretages der "ud af huset" ture mindst èn dag om ugen. Ind i mellem vil der være brugerbetaling på entré, busbilletter m.v. på disse dage. (Se afsnittet vedr. brugerbetaling.)

SFO har lukket mellem jul og nytår, samt to uger i juli (29 - 30).
Der er ligeledes lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag.

 

FORÆLDREBETALING
pr. måned i 11 måneder (Skoleåret 2016/17):

Halvtidsplads til kl. 15.00: kr. 927,-
Heltidsplads til kl. 16.30: kr. 1.193,-
Udvidet heltidsplads til kl. 17.00: kr. 1.306,-

 

 

BRUGERBETALING
Ud over den faste månedsbetaling vil vi ved barnets start i SFO opkræve et beløb på kr. 100 til diverse "ud af huset aktiviteter". Det være sig besøg i svømmehal, bowlinghal, samt busbilletter, diverse arrangementer m.m. Hvert barn får beløbet sat ind på et "aktivitetskort", der løbende nedskrives i forhold til antallet af aktiviteter.

Når et barn har deltaget i så mange aktiviteter, at beløbet er opbrugt, vil vi atter bede om kr. 100. Restbeløb tilbagebetales ikke, når barnet meldes ud af SFO.

 

ÆNDRING AF PASNINGSTID
I SFO er året delt op i fire perioder:

1. periode: august - oktober
2. periode: november - januar
3. periode: februar - april
4. periode maj - juli

Hvis man ønsker at ændre sit barns pasningstid, kan dette ske med en måneds varsel op til en af ovenstående perioder.

 

ORLOV
Skal et barn have "orlov" fra SFO, skal orloven være på mindst 13 uger. Dette skal varsles en måned forinden.

 

UDMELDELSE
Når et barn skal meldes ud fra SFO, skal udmeldelsen ske med en måneds varsel op til en periode.

Skema til ovennævnte kan rekvireres ved henvendelse til SFO´s kontor eller der kan mailes på sfo@skanderborg-real.dk

 

SKOLE-INTRA
SFO kommunikerer via SkoleIntra og Tabulex. Her vil der blive givet en generel her og nu orientering om SFO - bl.a. om ændringer i personalegruppen, strukturen, nye aktiviteter samt tilmelding til ferier.
Ud over dette vil aktuelle beskeder være at finde på info-skærmene i de enkelte afdelinger.

 

ALDERSGRUPPE
SFO modtager børn fra børnehaveklassen til og med tredje klasse.
Vi har pt. 160 børn fordelt på:
0. klasser i Trip
1. klasser i Trap
2. + 3. klasser i Træsko

 

PERSONALE
Der er 11-12 personer på arbejde i tidsrummet 11.30 - 15.30. Herefter nedtrappes der i takt med, at børnene tager hjem.

 

SAMARBEJDE SKOLE - SFO
Pædagogerne i SFO åbner på skift Trap én dag om ugen fra 07.00-08.00. Når en pædagog er "åbner" arbejdes der videre i skoleregi om formiddagen, hvor pædagogen er med i undervisningen og følger "sine børn" i skolen.
Primærpædagogen deltager i den første forældrekonsultation og giver ligeledes en kort orientering på klassens forældremøde.
Klasselæreren og primærpædagogen har gensidig informationspligt i forhold til specifikke tiltag og vanskeligheder vedrørende det enkelte barns trivsel, samt ved henvendelser til hjemmet.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE
Udover årets første forældrekonsultation på skolen, er SFO personalet i daglig dialog med de fleste forældre ved afhentning af børnene.
Vi inddrager gerne forældrene til praktiske opgaver og/eller arrangementer og aktiviteter ud over det daglige, ligesom vi hvert forår indkalder til en arbejdsaften med efterfølgende fællesspisning.
Herudover afholdes der i efteråret et forældremøde med valg af forældreråd, samt et informationsmøde med forældre til kommende børnehaveklassebørn i april/maj måned før skoleårets start.

 

FORÆLDRERÅD
Der er nedsat et forældreråd, som består af repræsentanter for forældrene, samt personalet i SFO. Forældrerepræsentanterne består af følgende forældre for skoleåret 2014-2015:

Anne Vingaard Thrane
Diane Weinkouff Højmark
Karen Schneider
Thomas Uhrenholt
Torben Røn Noer

 

TØJ
Børnene har et net, hvori der skal være skiftetøj.
Børnenes overtøj og fodtøj skal være forsynet med et mærke, der er genkendeligt for det enkelte barn.
Børnene skal medbringe indesko i vinterhalvåret, samt gummistøvler og gammelt tøj, til ophold og leg på SUMPEN. Undgå så vidt muligt snore i huer og jakker.

 

FORPLEJNING
Børnene bedes medbringe frugt eller en madpakke.
SFO vil gerne udstikke nogle generelle retningslinjer, man som forældre kan holde sig indenfor, når det gælder sammensætning af børnenes madpakker.

Vi er klar over, at der er en gråzone, der inkluderer mange forskellige afarter af mere eller mindre usunde snacks. Vurderingen af dette kan vi kun overlade til Jer forældre, men vores klare anbefaling er, at madpakke og frugtpose udgør et sundt måltid, under hvilket i hvert fald slik og chips ikke hører til.

Vi anbefaler frugt og groft brød, så blodsukkeret ikke falder sidst på eftermiddagen, og så børnene stadig har energi og humør i behold, når I henter dem.

 

MOBILTELEFONER
Som på andre områder vil SFO gerne udstikke generelle retningslinjer, man som forældre kan holde sig indenfor, når det gælder brugen af mobiltelefon/smartphone i SFO.

Vurderingen af, hvorvidt børnene må have en mobiltelefon og evt. har den i sin taske, overlader vi til jer forældre. SFO er dog på linje med skolen og vores klare anbefalinger er, at mobiltelefonen – som i skolen – bliver i tasken og ikke anvendes, før man går hjem fra SFO. Det er der flere gode grunde til som vi gerne drøfter individuelt.

Imidlertid er vi bevidste om, at mange børn i 3. klasse selv arrangerer legeaftaler o.l. Dette er da også helt naturligt, da de som klubbørn fra 4. klasse forventes at kunne handle selvstændigt. Således kan der efter aftale med en voksen i SFO gives tilladelse til, at børn fra 3. klasse kan benytte mobiltelefonen til at træffe aftaler.
Bortset fra disse særaftaler vil vi derfor opfordre til at SFO bliver mobilfri zone – dette gælder både for børn, forældre og personale.

 

SKOLEVEJEN
SFO påtager sig intet ansvar herfor. Forældrene opfordres til at sikre, at børnene er forsikrede, da det ved en evt. ulykke kan være vanskeligt at placere ansvaret.

 

TRADITIONER
SFO planlægger en del af aktiviteterne efter årets gang. Høst, jul, fastelavn, påske og sommer. Ud over dette, har vi tre større arrangementer, nemlig sommerfest i juni, hvor forældrene er med, græskarfest i oktober /november, hvor alle børn i SFO deltager, og hvor børnene fra og med 1. klasse overnatter på skolen, samt et tre ugers kunstprojekt om foråret, der afsluttes med fernisering.
Tryk her og læs mere om fest og aktiviteter

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

....Kontakt Webmaster  
Tegninger © Ole Lund Kirkegaard....
Netwide / 09...